O škole

Úvod

Základní škola Semín, je typem malotřídní venkovské školy. Škola má obsazeny všechny ročníky 1. stupně. Třídy jsou tvořeny kombinací různých ročníků vzhledem k aktuálním počtům žáků tak, aby docházelo k vyváženému poměru žáků v obou třídách.

Škola není plně organizovanou. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny a také výdejna obědů pro žáky i zaměstnance školy. Obědy jsou zajišťovány formou dovozu hotových jídel z kuchyně místní mateřské školy.

Žáci, kteří školu navštěvují jsou většinou místní. Vedení školy však vytváří vhodné podmínky pro to, aby školu mohly navštěvovat také děti z okolních vesnic, jejichž rodiče projeví zájem o výchovné a učební priority prosazované v naší škole.

Do školy dojíždějí žáci ze Strašova, Újezdu, Chýště a Kladrub nad Labem. Úroveň dopravní obslužnosti z těchto obcí je dobrá, děti jsou přepravovány místními linkami autobusové dopravy. Škola věnuje zvýšenou pozornost bezpečnosti přepravy žáků a jejich docházky do školní budovy.

Pozornost je rovněž věnována výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům.

Po ukončení pátého ročníku žáci přechází do spádových základních škol v Přelouči, popřípadě na osmileté gymnázium.

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předešlé školní činnosti, učí žáky ušlechtilým formám zábavy a pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.

Školní družina plní rovněž funkci sociální tím, že provádí odborný dohled nad žáky po určitou dobu před a nebo po vyučování.


Podmínky školy

Žáci naší školy využívají dvě učebny a dále samostatnou počítačovou učebnu, prostory školní družiny, tělocvičnu, školní jídelnu, školní hřiště a zahradu. Velkou předností naší školy je prostorná chodba v prvním patře, která slouží jako společný prostor k odpočinku o přestávkách a k shromážděním žáků s vedením školy při řešení aktuálních problémů spojených s životem školy. Tato hala navozuje v dětech i v dospělých pocit rodinné atmosféry, a tím podporuje jeden z hlavních cílů výchovy dětí.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami a učebními texty. Při výuce jsou plně využívány výukové programy na počítači a práce s internetem. Počítačová síť je rozvedena do obou učeben. K dispozici je knihovna, televize, videorekordér, DVD přehrávač, stolní hry (stolní kopaná, kulečník), stůl na stolní tenis a basketbalový koš.

Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu žáků. Jsme též zapojeni do projektu „Školní mléko“. K odpočinku žáků slouží sedací soupravy v hale školy, školní zahrada s prolézačkami, pískovištěm a altánem, dále školní hřiště a prostory školní družiny.

EU peníze školám

Naše škola se realizovala v projektu EU peníze školám, v rámci kterého jsme vytvořili 3 sady DUMů z těchto tematických oblastí:

ICT2-1 1-20 český jazyk 21-40 matematika 41-60 český jazyk
ICT2-2 1-20 český jazyk 21-40 matematika 41-60 člověk a jeho svět
ICT2-3 1-20 člověk a jeho svět 21-40 člověk a jeho svět 41-60 člověk a jeho svět
Tyto materiály jsou na vyžádání na adrese školy.

Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a