O škole

Vnitřní řád školní družiny

 1. Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové a probíhá příprava na vyučování.

 2. Provozní doba ŠD je: odpoledne od 11.45 hod. do 15.30 hod.

 3. Do ŠD mohou být přihlášeny děti 1.–5. ročníku na základě vyplněného zápisního lístku s vyznačenou dobou pobytu v ŠD a dobou a způsobem odchodu.
  O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel.

  Přihlašování, odhlašování dětí, vybírání poplatků a vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka.

  Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 dětí.

 4. Do ŠD přicházejí děti po ukončení vyučování pod vedením učitelky, která vyučovala poslední hodinu.

 5. Omluvu nepřítomnosti dítěte ve školní družině nebo odchylky od docházky sdělí rodiče písemně (datum, jméno dítěte, hodina odchodu, podpis rodičů). Dětem je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo ŠD podle jejich přihlášek.

 6. Většina dětí ŠD se stravuje ve školní jídelně. Pitný režim je zajišťován jídelnou, vychovatelkou a rodiči.

 7. Při veškeré činnosti ve školní družině vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídá. Vychovatelka dodržuje platné předpisy BOZP. Před každou činností, vycházkou nebo sportovní akcí upozorní vychovatelka na případná nebezpečí. Děti musí nahlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi a ten zajistí první pomoc.

  Odchod dětí ze ŠD (do šatny, na WC) je možný pouze se souhlasem vychovatelky.

 8. Pokud dítě soustavně porušuje kázeň, pořádek a porušuje řád ŠD, může být vyloučeno. O tomto opatření rozhoduje ředitel.

 9. Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v domluveném termínu. Pokud tak neučiní, vychovatelka je telefonicky kontaktuje. V případě selhání bude kontaktovat ředitelku školy (zástupkyni), později policii.

 10. Dočasně je možné do ŠD umístit děti čekající na odpolední vyučování nebo autobus. Počet dětí v oddělení nesmí v tuto dobu překročit povolený limit.

 11. Žáci svévolně nepoškozují zařízení ŠD, šetří hry a hračky. Před odchodem uvedou místnost do pořádku.

 12. Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 3,- Kč/den – příspěvek na hračky, výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti. Platba probíhá hotovostně a to vždy během prvního týdne v příslušném měsíci.

  Vnitřní řád školní družiny je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky Základní školy v Semíně. V případě potřeby bude doplňován a upravován písemnými dodatky.

Vnitřní řád školní družiny je součástí dokumentu Školní řád.

Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a